Архив по месеци: ноември 2015

Авансов данък 2015

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък. Това гласи промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която влезе в сила на 01.01.2015 г. Така, когато декларират през следващата година доходите си от 2015 г., в масовия случай, лицата няма да имат задължение да довнасят данък.

От НАП обръщат внимание, че при липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответните доходи по закон не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено в новият образец на сметка за изплатени суми.

От НАП напомнят още, че всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем и от друга стопанска дейност, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2015 г. се декларира в срок до 31 октомври 2015 г.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината срокът е съответно 31 октомври 2015 г.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

 

Услуги, предоставяни от НОИ

НОИ стартира две нови е-услуги за пенсионерите eservices

„Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“ е административна услуга, която облекчава всички лица, получаващи пенсия по българското законодателство и желаeщи да сменят адреса, на който я получават в България или в чужбина.  Електронното заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Европейски регламенти и международни договори“.

Втората електронна услугата е „Заявление за спиране на пенсия“, която също попада в списъка на административните услуги на НОИ. Тя е насочена към всички лица, които по собствено волеизявление желаят спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За живеещите на територията на страната компетентният орган е съответното териториално поделение на НОИ, а за лица с постоянен адрес в чужбина – дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в Централно управление.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за двете не се дължат такси.

Заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия

Вече могат да се подават заявления за промяна на осигуряването за втора пенсияimages38AFU8PB

От 4 септември вече могат да се подават заявленията за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ. Става въпрос за възможността за избор на осигурените лица вноските им за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) да се превеждат от частен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ.

Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ става със заявление по образец, което вече е публикувано тук. Заявление се подава в компетентната териториална дирекция на НАП. Документът трябва да се представи или лично, или от друго лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, или по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

Вноските за т. нар. „втора пенсия“ ще започнат да се превеждат в новия фонд (фонд „Пенсии“ на НОИ) от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. НАП ще има ангажимент да уведоми частния фонд и НОИ за избора на осигуреното лице. Осигуреното лице ще може отново да направи нова промяна едва след изтичането на една година от последния му избор.

 

Данъчни декларации

Публикувани са декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с уврежданияimagesJ20HLR22

11 Ноември 2015

Публикувани са двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:

Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).

Вторият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Всички условия за прилагане на облекченията може да видите тук.

ИНТРАСТАТ

Интрастат – статистика за търгвията между държавите от ЕС

Интрастат е създадена заедно с поставянето на началото на единния пазар на ЕС в началото на 1993 г.  Системата заменя митническите декларации като източник на данни за търговията между държавите в Евросъюза.

Регламентът, с който се определят системите и процедурите във връзка с Интрастат е Регламент (EC) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета. Целта на този акт е да гарантира, че държавите от ЕС събират съпоставими и надеждни данни за предаване в Евростат. Статистическата информация за търговията се използва за анализ и развитие на политиките в областта на единния пазар на ЕС.

Какво всъщност представлява системата Интрастат?

Всички регистрирани по ДДС предприятия в рамките на Европейския съюз, годишният оборот от търговия със стоки на които надвишава определен праг, трябва да предоставят подробна информация относно сделките си с други държави от ЕС. Тези данни се отнасят както за приемането на стоки (придобиване, закупуване или внос), така и за изпращането на стоки (поглъщания, продажби или износ). Държавите от ЕС предефинират праговата стойност всяка година и определят отделна стойност за изпращане и приемане на стоки, което дава възможност за всеки търговски поток да се събират минимално количество данни.

Праговете за деклариране за България през 2015 г. са определени със  Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г. и са съответно за поток „Изпращания“- 220 000 лева, а за поток „Пристигания“ – 370 000 лева. Праговете за статистическа дейност по системата Интрастат за 2015 г. са както следва – 10 600 000 лева за поток „Изпращания“ и 5 300 000 лева за поток „Пристигания“.

Данните, които се събират за Интрастат, са:

 • идентификационен номер на предприятието, което е задължено да подава декларация за целите на Инрастат;
 • период, за който се отнася;
 • потокът (пристигане, изпращане);
 • съответната стока (с помощта на осемцифров код по Комбинираната номенклатура на ЕС);
 • държавата партньор от ЕС;
 • стойността на стоките в националната валута;
 • количеството на стоките в нетна маса (теглото без опаковката) и в допълнителни мерни единици (литър, м2, брой артикули и т.н.), ако е приложимо;
 • естеството на сделката.

За кого са предназначени данните?

Държавите членки на Евросъюза предават на Евростат месечните резултати от Интрастат статистиката. За да отговаря на критериите за качество, предвидени в съответните действащи стандарти, данните трябва да отговарят на следните критерии:

 • уместност;
 • акуратност;
 • навременност;
 • точност;
 • достъпност и яснота;
 • съпоставимост;
 • съгласуваност.

В България Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път или се подават в компетентната териториална дирекция на НАП в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговаря на изискванията за формат на записа.

Статистическа поверителност на данните

Предприятието, което предоставя информация, може да поиска данните, които предава, да получат статистическа поверителност. В този случай националните органи трябва да решат дали статистическите резултати, които дават възможност да се идентифицира съответния доставчик, трябва да се разпространят или да бъдат изменени, така че тяхното разпространение да не засяга статистическата поверителност.

Източник: EUR-Lex

 

Интрастат прагове 2016

Приходната агенция публикува заповедта на председателя на НСИ от 8 октомври, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.

Според нарежданията за поток „Изпращания“ е определен праг за деклариране по системата Интрастат от 260 000 лева (с 40 000 лв. по-висок от миналогодишния), а за поток „Пристигания“ –  460 000 лв. (за 2015 г. прагът е 370 000 лева).

Праговете за статистическа дейност по системата Интрастат за 2016 г. са както следва – 12 300 000 лева за поток „Изпращания“ и 6 000 000 лева за поток „Пристигания“.

Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност за следващата година ще бъде 390 лева.

В Интрастат декларацията през 2016 г. отново ще трябва да бъдат вписвани данните за:

 • Код на стоката
 • Държава-членка партньор

а) изпращания – държава-членка на получаване

б) пристигания – държава-членка на изпращане

 • Държава на произход (при пристигания)
 • Вид на сделката
 • Условия на доставка
 • Вид транспорт
 • Националност на транспортното средство
 • Регион на:

а) произход (при изпращания)

б) потребление (при пристигания)

 • Нето тегло – килограми
 • Количество по допълнителна мярка
 • Стойност
 • Статистическа стойност