Архив по месеци: юни 2017

УКАЗАНИЕ № УК-2 от 5.06.2017 г. относно прилагане на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството

чл. 15 ЗСч,

чл. 38 ЗСч

 

Настоящото Указание се издава на основание чл. 15, т. 2 от Закона за счетоводството.

Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството относно публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади от предприятията за 2016 г.

 1. Предприятия, които публикуват годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и годишни доклади.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, в срок до 30 юни на следващата

година, предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от Закона за счетоводството (ЗСч), приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

 1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър;
 2. юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за годишни финансови отчети за 2016 г., а след 01.01.2018 г. – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.;
 3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

 

 1. Предприятия, които могат да ползват облекчения при съставяне на годишните финансови отчети по чл. 29 от ЗСч.
 2. Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Годишният финансов отчет се съставя в пълен комплект от:

– средните и големите предприятия;

– предприятията от обществен интерес;

– микро- и малки предприятия – по избор.

Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Годишните финансови отчети на микропредприятията и малките предприятия могат да се състоят само от:

– Отчет за приходите и разходите – за едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи па задължителен независим финансов одит;

– Съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите – за микропредприятията;

– Съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение – за малките предприятия.

Структурата и съдържанието на съкратените форми на баланс и отчет за приходите и разходите са определени в Национален счетоводен стандарт № 1 – Представяне на финансовите отчети. Съкратените форми не са позволени за предприятия, прилагащи международните счетоводни стандарти.

 1. Съгласно чл. 31 – 33 от ЗСч, консолидиран финансов отчет се съставя от предприятието майка по правилата и изискванията на приложимите счетоводни стандарти при изготвянето на индивидуалния финансов отчет на предприятието майка.

Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Консолидиран финансов отчет:

– се съставя от предприятие майка независимо от това къде се намират седалищата на дъщерните й предприятия;

– може да не се съставя от предприятие майка на малка група, освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

 

III. Публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади по глава седма (чл. 38 от ЗСч).

 1. Предприятия, които не публикуват годишни финансови отчети са:

– еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

– бюджетни предприятия.

 1. Микропредприятия, които не подлежат на независим финансов одит могат да публикуват само:

– баланс – за предприятия, прилагащи национални счетоводни стандарти; или

– отчет за финансовото състояние – за предприятия, прилагащи международни счетоводни стандарти.

 1. Малки предприятия, които не подлежат на независим финансов одит могат да публикуват само:

– баланс и приложение – за предприятия, прилагащи национални счетоводни стандарти; или

– отчет за финансовото състояние и пояснителни приложения – за предприятия, прилагащи международни счетоводни стандарти.

 1. Предприятия, които подлежат на независим финансов одит публикуват пълният текст на одиторския доклад и годишните си финансови отчети във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си.
 2. Заедно с годишните финансови отчети капиталовите дружества публикуват Решението на Общото събрание за приемане на годишните финансови отчети. Предприятията могат да публикуват извлечение от Решението на Общото събрание, което отразява само една точка от дневния ред – приемане на годишен финансов отчет. Решението на Общото събрание на акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес трябва да съдържа и информация относно разпределянето на печалбата или за покриване на загуби от минали години.
 3. Когато към 31.12.2016 г. производството по ликвидация или несъстоятелност на предприятието не е приключило, то съставя и публикува годишен финансов отчет в съответствие с § 4.6 от Счетоводен стандарт № 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. На всички заглавни страници на елементите на годишния финансов отчет след наименованието на предприятието се добавя „в ликвидация“ или съответно „в производство по несъстоятелност“.
 4. Годишният финансов отчет на предприятията в ликвидация или в производство по несъстоятелност се състои от:

– счетоводен баланс, съгласно приложение № 1 към СС № 13;

– отчет за приходите и разходите, съгласно приложение № 2 към СС № 13;

– отчет за приходите и разходите, съгласно СС № 1, в случай че предприятието в процеса на ликвидация или несъстоятелност е извършвало стопанска дейност;

– отчет за паричния поток, съгласно приложение № 3 към СС № 13;

– приложение (оповестяване), съгласно изискванията на СС № 1. Допълнително към оповестяванията по СС № 1 предприятията в ликвидация оповестяват задълженията към кредиторите и сумите, които са изплатени към края на отчетния период.

 1. Предприятие майка, което съставя консолидиран финансов отчет, публикува заедно с индивидуалните си финансови отчети:

– консолидиран баланс/консолидиран отчет за финансовото състояние;

– консолидиран отчет за приходите и разходите/консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

– консолидиран отчет за паричните потоци;

– консолидиран отчет за собствения капитал/консолидиран отчет за промените в собствения капитал;

– приложение/пояснителни приложения;

– консолидиран годишен доклад за дейността;

– одиторски доклад.

 1. Предприятие майка, което е едновременно и дъщерно предприятие и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, публикува на български език в срок до 30 юни на следващата година консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за дейността, изготвени от предприятието майка. Когато предприятието майка е регулирано от законодателството на трета държава (държава, която не е членка на Европейския съюз), консолидираният финансов отчет се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.
 2. Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период публикуват годишните си финансови отчети съгласно разпоредбите на ЗСч и настоящото указание.

Предприятие, което не е осъществявало дейност през 2016 г. публикува елементите на годишния финансов отчет в съответствие с определената категория предприятие към 1 януари 2016 г.

 1. Когато предприятието има задължение да изготвя годишен и консолидиран доклад за дейността или годишен и консолидиран доклад за плащанията към правителствата, тези доклади се публикуват заедно с годишния или консолидиран финансов отчет.
 2. Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им, и при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

 

 1. Административнонаказателни разпоредби при непубликуване на годишните финансови отчети:

Съгласно чл. 74 от ЗСч, санкциите за непубликуване на финансовите отчети в сроковете по чл. 38 са:

– за ръководителя на предприятието – глоба в размер от 200 до 3000 лв.;

– за предприятието – имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Когато първоначално финансовият отчет е заявен за публикуване в срок и е постановен отказ за публикуване по реда на Закона за търговския регистър, ако в 14-дневен срок от влизането на отказа в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята че финансовият отчет е подаден в срок и не се налагат санкции.

В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в законоустановените срокове. Списъкът съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по публикуването на годишните отчети.

 1. Държавни такси, събирани от Агенцията по вписвания за публикуване на годишни финансови отчети.

За публикуването на годишните си финансови отчети предприятията дължат такси съгласно чл. 16б от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания, както следва:

– по заявление за обявяване на актове в търговския регистър (на хартиен носител) – такса в размер на 40 лв.;

– по заявление за обявяване на актове в търговския регистър, подадено по електронен път – такса в размер на 20 лв.

Допълнителна информация относно изискванията на Агенцията за вписване за заявяване за публикуване на годишни финансови отчети е публикувана на следния сайт: http://www.registryagency…

МИНИСТЪР: Вл. Горанов

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-988 от 9.05.2017 г. относно прилагането на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица

 

чл. 29а ЗДДФЛ

 

В запитването лицето е изразило желание да му бъде разяснено прилагането на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за земеделските стопани, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и не са имали право на избор за облагане с данък върху общата годишна данъчна основа съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ през 2011 г., а са били задължени да се облагат по реда на чл. 26 от с. з. с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Същите, във връзка с изменението на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред. от 01.01.2014 г.), през месец януари 2014 г. са подали декларация по реда на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, че желаят да продължат да се облагат по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ като еднолични търговци.

Във връзка с това се поставя въпроса кога тези земеделски стопани придобиват право да преминат към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 98/2016 г.) изразяваме следното становище:

На основание нормата на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

Съгласно редакцията на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ към същия период, физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Видно от цитираните разпоредби, новият ред за облагане задължително се прилага от лицата, които са регистрирани за целите на ЗДДС, а право на избор е предоставен само на лицата, които не са регистрирани по ЗДДС.

Правото на избор се упражнява от лицата чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година.

В случай, че са подали такава декларация, нерегистрираните по ЗДДС лица, прилагат този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години – чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ.

Разпоредбата на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ е изменена с ДВ, бр. 100/2013 г., в сила от 01.01.2014 г. Същата предвижда, че физическите лица, регистрирани като земеделски производители, могат да изберат доходите от стопанската им дейност да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, като според ал. 2 облагаемият доход на тези лица се формира по реда на чл. 26 от същия закон. Следователно от 01.01.2014 г. е дадена възможност за избор като отпада задължението на физическите лица – регистрирани земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС, да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Това означава, че регистрацията по ЗДДС е без правно значение при определянето на реда за данъчно облагане на доходите, придобити от стопанска дейност като регистриран земеделски стопанин.

Правото на избор за лицата по ал. 1 се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година (чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ). На основание § 11 от ПЗР към ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от регистрираните по ЗДДС лица по чл. 29а, ал. 1, за 2014 г. се подава в срок до 31 януари 2014 г.

В настоящия случай, според изложеното в запитването земеделските стопани, които са регистрирани по ЗДДС, са подали декларации в законоустановения срок през м.януари 2014 г., с което са упражнили правото си на избор по реда на чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ. Данъчното облагане на доходите от стопанска дейност на тези лица ще се осъществява като предприятие на едноличен търговец, което означава, че ще формират облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ.

Избраният ред на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години (чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ). Необходимо е да се отбележи, че в настоящия случай тези лица са направили доброволно избора си за облагане с данък върху годишната данъчна основа с подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от закона през 2014 г., поради което за тях 5 годишният срок започва да тече от 01.01.2014 г. като този ред на облагане ще се прилага до данъчната 2018 година включително.

Съгласно разпоредбата на новата ал. 6 на чл. 29а, в сила от 01.01.2016 г., след изтичането на срока по ал. 3 лицето може да:

 1. продължи да се облага по избрания ред, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по ал. 4;
 2. избере да се облага по реда на чл. 29, като упражни правото си на избор в декларацията по ал. 4 в срок до 31 декември на предходната година.

Следователно съгласно действащата нормативна уредба, ако лицата желаят да променят реда на облагане с данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 29а, ал. 1 с облагане по общия ред по чл. 29, ал. 1, т. 1, могат да направят това, като подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31.12.2018

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-861 от 21.04.2017 г. относно здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет

чл. 33 ЗЗО,

чл. 40 ЗЗО

 

Според изложеното в запитването, лице е безработно и полага грижи за баба си, която е инвалид.

В тази връзка е поставен въпроса следва ли здравното осигуряване на лицето да е за сметка на държавния бюджет и ако е така, как да заяви това обстоятелство?

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Здравноосигурителната вноска на осигурените лица се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК като за 2017 г. размерът й е 8 на сто. Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване, са определени в чл. 40 от ЗЗО.

В чл. 40 от ЗЗО изчерпателно са изброени лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет, а именно:

– пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд (чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО);

– лицата, получаващи обезщетения за безработица (чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО);

– ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които не са здравно осигурени по друг ред; инвалидите, пострадали при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана и държавните служители (чл. 40, ал. 2 от ЗЗО);

– лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст (чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО);

– студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО);

– чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (чл. 40, ал. 3, т. 3 от ЗЗО);

– гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове (чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО);

– задържаните под стража или лишените от свобода (чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗЗО);

– лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище (чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗЗО);

– родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ (чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО);

– лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението (чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО).

За всички категории лица, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗО е поставено условието да не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от същия закон.

В случай, че лице притежава някое от посочените качества, ще подлежи на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2, 2а, 3, 5 и 7 от ЗЗО, както и за тези, които не подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет са задължени да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО след подаване в съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) на Декларация образец № 7 в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на това основание на хартиен носител или по електронен път чрез издаден от офис на НАП персонален идентификационен код (ПИК).

По данни от Информационната система на НАП, лицето към момента е здравно осигурено за сметка на държавния бюджет като лице, получаващо обезщетения за безработица.

Поради това след приключване на периода, през който същото има право да получава обезщетение за безработица, по отношение на приложението на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО, следва да има предвид, че ако продължи да полага грижи за инвалид и за него ще бъде пречка да бъде трудово ангажиран, може да се обърне за повече информация към съответното териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане относно възможността за предоставяне на такова.

В тази връзка трябва да се каже, че тълкуването на разпоредбите, касаещи условията за отпускане на социални помощи и изискванията за изплащането им, както и включване към програмите за социални услуги са от компетентността на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения.

РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-91 от 10.04.2017 г. относно право на данъчен кредит за разходите за гориво и консумативи при експлоатация и поддръжка на лек автомобил

 

чл. 10 ЗКПО,

чл. 70 ЗДДС

 

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за основна дейност търговия с козметични продукти. Закупили сте от частно лице лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“ за нуждите на разносната търговия с козметични продукти, тъй като продуктите са леки и малки по обем.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:

Имате ли право на данъчен кредит за разхода за гориво и консумативи на закупения от Вас автомобил?

Съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил и стоките и услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Изключенията от това правило са регламентирани с ал. 2 на същата законова разпоредба, като според текста й алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

– превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба, или стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства;

– превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба;

– стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба, включително след преработка;

– превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват за дейности, различни от посочените по-горе, в случаите, когато една или повече от изброените по-горе дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност. „Основна дейност“ по смисъла на § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените по-горе дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по същия закон.

Предвид цитираните по-горе разпоредби на материалния закон, за начислен данък върху добавената стойност за придобит или внесен лек автомобил по смисъла на Параграф Първи, т. 18 от ДР на ЗДДС, както и за стоките или услугите – предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леките автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали, в общия случай правото на приспадане на данъчен кредит няма да е налице.

Следва да имате предвид, че в случаите, когато се установи, че автомобилът не попада в обхвата на дефиницията по Параграф Първи, т. 18 от ДР на ЗДДС за „лек автомобил“, за начисления данък върху добавената стойност за стоките и услугите, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на автомобил, в т. ч. за закупеното гориво и консумативи за същия, по аргумент на противното на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. В тези случаи, обаче, следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която при използване на вещта (съответния автомобил) за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка на услуга по предоставяне на ползването на автомобила. Тъй като при употребата на автомобил това е много често срещана хипотеза, в тази връзка и за целите на начисляване на дължимия данък следва да се анализира наличието на пътни листове, разходо-оправдателни документи за използвано гориво, товарителници и други с цел да се установи реалното ползване на автомобила.

По ЗКПО:

Данъчното третиране на разходите свързани с използването на собствено превозно средство на дружеството се подчинява на основните изисквания за документална обоснованост на разходите и тяхната свързаност с предмета на дейност.

Когато с превозното средство се извършва само стопанска дейност разходите свързани с използването му следва да са данъчно признати за дейността при условие, че е налице документалната обоснованост, определена с чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане /първични счетоводни документи, фискални/системни бонове, пътен лист/пътна книжка/.

РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-60 от 10.04.2017 г. относно корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79 от ЗДДС

чл. 79 ЗДДС,

чл. 79а ЗДДС,

чл. 79б ЗДДС

 

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 94-00-60/ 24.03.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС.

Изложена е следната фактическа обстановка:

Фирма А е сключила с вашето дружество договор за отстъпване на право на строеж на жилищна сграда и след въвеждане в експлоатация дружеството да я ползва 10 години. Дружеството започва строителството през 2008 г. и през м.02.2017 г. въвежда сградата в експлоатация и ще ползва сградата до м.02.2027 г. Дружеството ще дава под наем цялата сграда, която има 9 апартамента и 2 магазина. Дружеството и фирма А са издали фактури за бартерни сделки по чл. 130 от ЗДДС. През годините дружеството е натрупало разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв. и е ползвало данъчен кредит в размер на 8 000 лв.

Поставен е следният въпрос:

Ще трябва ли дружеството да прави корекция на ползвания данъчен кредит за допълнителните разходи и какъв ще е размерът на корекцията, ако за периода 01.03.2017 г. до 31.12.2017 г. дружеството има сключени договори за наем, които са с ДДС и са в размер на 24 000 лв.?

Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:

От изложената фактическа обстановка не става ясно какви са допълнителните разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв., дали става въпрос за извършване на ремонт или подобрение, поради което и дали е уговорено възнаграждение, поради което изразявам принципно становище.

Задължение за корекция на ползвания данъчен кредит възниква в хипотезите на чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

В чл. 79, ал. 3 от ЗДДС е указано, че за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в тази разпоредба на закона.

Следва да се има предвид, че от 01.01.2017 г. в ЗДДС е въведено определение за дълготраен актив. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 83 от ДР на ЗДДС, дълготрайни активи са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:

а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“, и

б) различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.

При настъпване на основание за извършване на корекция по:

– чл. 79, ал. 1 – когато лицето е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока – при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,

– чл. 79, ал. 2 – когато лицето изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,

– чл. 79, ал. 3 – за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в ал. 3, за дружеството възниква задължение за извършване на корекция по съответния ред.

В допълнение, следва да се съобразите и с новите текстове за извършване на годишни корекции, предвидени в чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС. За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за дост РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-60 от 10.04.2017 г. относно корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79 от ЗДДС

 

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

чл. 79 ЗДДС,

чл. 79а ЗДДС,

чл. 79б ЗДДС

 

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 94-00-60/ 24.03.2017 г., относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС.

Изложена е следната фактическа обстановка:

Фирма А е сключила с вашето дружество договор за отстъпване на право на строеж на жилищна сграда и след въвеждане в експлоатация дружеството да я ползва 10 години. Дружеството започва строителството през 2008 г. и през м.02.2017 г. въвежда сградата в експлоатация и ще ползва сградата до м.02.2027 г. Дружеството ще дава под наем цялата сграда, която има 9 апартамента и 2 магазина. Дружеството и фирма А са издали фактури за бартерни сделки по чл. 130 от ЗДДС. През годините дружеството е натрупало разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв. и е ползвало данъчен кредит в размер на 8 000 лв.

Поставен е следният въпрос:

Ще трябва ли дружеството да прави корекция на ползвания данъчен кредит за допълнителните разходи и какъв ще е размерът на корекцията, ако за периода 01.03.2017 г. до 31.12.2017 г. дружеството има сключени договори за наем, които са с ДДС и са в размер на 24 000 лв.?

Във връзка с поставения въпрос, изразявам следното становище:

От изложената фактическа обстановка не става ясно какви са допълнителните разходи за материали и услуги в размер на 40 239 лв., дали става въпрос за извършване на ремонт или подобрение, поради което и дали е уговорено възнаграждение, поради което изразявам принципно становище.

Задължение за корекция на ползвания данъчен кредит възниква в хипотезите на чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС.

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

В чл. 79, ал. 3 от ЗДДС е указано, че за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в тази разпоредба на закона.

Следва да се има предвид, че от 01.01.2017 г. в ЗДДС е въведено определение за дълготраен актив. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 83 от ДР на ЗДДС, дълготрайни активи са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:

а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“, и

б) различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане със стойност при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв.

При настъпване на основание за извършване на корекция по:

– чл. 79, ал. 1 – когато лицето е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока – при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,

– чл. 79, ал. 2 – когато лицето изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит,

– чл. 79, ал. 3 – за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в ал. 3, за дружеството възниква задължение за извършване на корекция по съответния ред.

В допълнение, следва да се съобразите и с новите текстове за извършване на годишни корекции, предвидени в чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС. За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. За услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.авки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението. За услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.

РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-88 от 3.04.2017 г. относно надвнесен корпоративен данък

чл. 129 ДОПК,

чл. 92 ЗКПО

 

В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г.

В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

 1. Възможно ли е сумата на надвнесения корпоративен данък да се използва за частично погасяване на вноски за ДОО и ЗО през 2017 г.?
 2. Трябва ли да бъде уведомена НАП какви задължения искаме да бъдат покрити или това ще стане автоматично чрез системата за обработка?
 3. Какви документи и заявления трябва да се подадат?

Предвид изложеното в запитването, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Считано от 04.03.2014 г. /ДВ, бр. 18 от 2014 г./ с промяната на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на НАП:

– за данъци към централния бюджет;

– за социално-осигурителни фондове;

– за Националната здравноосигурителна каса (вноски за здравно осигуряване) и

– за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

В запитването е посочено, че е попълнен ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, т. е. е налице надвнесен корпоративен данък. При положение, че лицето не е заявило сумата да му бъде възстановена, т. е. не е сложена отметка на ред 19 от ГДД ще се погасят чрез автоматично обвързване нововъзникнали задължения по сметката на задълженото лице от същия вид – за задължения за данъци по реда на тяхното възникване.

Например надвесеният корпоративен данък ще се насочи към покриване на съответна авансова вноска по ЗКПО, по декларация за данък върху доходите на физическите лица, удържан от работници и служители, по декларация за ДДС и др. Законът не предоставя възможност за избор на данъчно задълженото лице да посочва кое конкретно задължение от съответния вид да погаси, независимо дали това става чрез внасяне на съответната сума или чрез автоматично обвързване с надвнесена по съответната сметка сума. Ако задълженото лице дължи месечни авансови вноски по ЗКПО на първо число на месеца задължението се вписва в сметката и е готово за плащане. Ако по сметката за данъци и други задължения към централния бюджет има налична надвнесена сума, вписаното задължение за авансовата вноска автоматично ще бъде обвързано с наличната сума към датата на вписването на задължението.

Въз основа на изложеното може да се обобщи, че поради въведения автоматизъм в информационната система на НАП, е достатъчно при бъдещите плащания, които извършва задълженото лице по сметката за данъци и други задължения към централния бюджет, да се предвиди и приспадне вече наличната по сметката на лицето надвнесена сума, която автоматично ще бъде обвързана като плащане за първото по ред възникнало вземане от същия вид по сметката на задълженото лице.

С оглед на горното не е предвидено подаване на заявление от лицето.

Според чл. 168, т. 2 от ДОПК един от начините на погасяване на публичните задължения е чрез прихващане. Подлежащите на прихващане суми са посочени в чл. 128, ал. 1 от ДОПК и това са недължимо платените или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите /НАП/. В същата разпоредба е постановено, че те се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП, а процедурата за прихващане е регламентирана в чл. 129 от кодекса. За да се извърши прихващане на надвнесените суми за данък със задължения по ДОО и ЗО през 2017 г. е необходимо задълженото лице да подаде писмено искане по образец като се посочи вида и сумите

на задълженията, които иска да бъдат прихванати от надвнесения корпоративен данък.

Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго /чл. 129, ал. 1 от ДОПК/. Вземанията на задължените лица от държавата по своята същност представляват частноправни вземания, поради което за тях е приложим Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/. Погасяването на частноправните вземания, съгласно чл. 110 от ЗЗД, става с изтичане на 5-годишна давност, от деня в който вземането е станало изискуемо. Давността, която е уредена в ЗЗД, е различна от тази, регламентирана в чл. 129 от ДОПК.

Друга възможност при надвесен корпоративен данък за задълженото лице е да попълни ред 19 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и по този начин да поиска възстановяване на надвнесения данък, без да подава писмено искане по чл. 129 от ДОПК.

В заключение Ви уведомявам, че надвнесеният корпоративен данък за 2016 г. може да се използва за покриване на други данъчни задължения, когато е попълнен ред 18.2 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО, без да е необходимо подаване на документи. Същият може да бъде възстановен при попълване на ред 19 от ГДД като това следва да се отбележи в съответната клетка. За да бъде извършено прихващане на задължение за ДОО и ЗО с надвнесен корпоративен данък е необходимо да се подаде искане от задълженото лице по реда на чл. 129 от ДОПК.

РАЗЯСНЕНИЕ № 20-15-93 от 30.03.2017 г. относно прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

чл. 11 от Регламент № 883/2004,

чл. 16 от Регламент 987/2009

 

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № 20-15-93/17.03.2017 г., Ви уведомяваме за следното:

В запитването посочвате, че живеете със семейството си във Великобритания, където работите, плащате данъци и се осигурявате. Същевременно повече от десет години като собственик на търговско дружество (ЕООД) внасяте данъци и осигурителни вноски и в България. Във връзка с пребиваването Ви във Великобритания местните власти са Ви посъветвали да прекратите плащането на данъци и осигурителни вноски в България, тъй като с европейските регламенти е гарантирана възможността те да се заплащат само в една държава.

Поставяте следните въпроси:

 1. Какви действия трябва да предприемете, за да прекратите плащането на данъци и осигурителни вноски в България? Необходимо ли за тази цел да получите документ от Великобритания?
 2. По какъв начин и за какъв период могат да Ви бъдат възстановени заплатените в България суми за данъци и осигурителни вноски?

Предвид изложеното и с оглед действащото данъчно и осигурително законодателство, изразяваме следното принципно становище:

По прилагане на осигурителното законодателство:

По отношение на лицата, които са граждани на държави-членки на Европейския съюз, се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). Като източник на вторичното право на ЕС регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите–членки.

Приложимото законодателство се определя според разпоредбите на Дял II от Регламент № 883/2004 (чл. 11 – 16), при условие, че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват).

„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент № 883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламента са подчинени на законодателството на само една държава–членка (основание чл. 11(1) от Регламент № 883/2004).

Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004 е, че се определя държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави–членки.

При определяне на приложимото законодателство по отношение на трудово активните лице е от съществено значение да се определи дали същите осъществяват трудова дейност като заети или самостоятелно заети лица на територията на съответните държави-членки. В тази връзка следва да се има предвид, че по отношение на България лице, упражняващо дейност като собственик на ЕООД, за която подлежи на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване за целите на определяне на приложимото законодателство се счита за самостоятелно заето лице.

Основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата-членка, на чиято територия полагат труда си (“lex loci laboris” ). Лицата, осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети в една държава-членка са подчинени на законодателството на тази държава (чл. 11(3)(а) от Регламент № 883/2004).

Приложимото законодателство спрямо лица, осъществяващи дейност в две или повече държави – членки, се определя съгласно разпоредбите на чл. 13(1), чл. 13(2) и чл. 13(3) и чл. 13(4) от Регламент № 883/2004 от компетентната институция на държавата-членка по пребиваване на осигуреното лице.

В чл. 1(й) от Регламент № 883/2004 пребиваването е дефинирано като мястото, където лицето обичайно пребивава. Критериите за обичайно пребиваване са определени в чл. 11 от прилагащия Регламент № 987/2009.

Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент 987/2009 във всички случаи, когато едно лице упражнява дейности в две или повече държави-членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата-членка по пребиваване. Институцията на държавата-членка по пребиваване незабавно определя законодателството, приложимо спрямо съответното лице като взема предвид разпоредбите на чл. 13 от Регламент 883/2004 и чл. 14 от Регламент 987/2009.

Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 (Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията, която е определена от компетентния орган на съответната държава–членка. В Регламент № 987/2009 не е определен срок за издаване на Удостоверение А1. Освен това с издаването на формуляра, компетентната институция на съответната държава–членка удостоверява, че лицето е подчинено на законодателството на определена държава–членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави–членки. Предвид това не съществува пречка, това обстоятелство да бъде удостоверено със задна дата – по време или дори след приключването на периода, подлежащ на удостоверяване.

При наличие на удостоверение, издадено от компетентната институция на друга държава-членка, неоснователно внесените осигурителни вноски в България подлежат на прихващане и възстановяване по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 128 ДОПК подлежат на прихващане или възстановяване недължимо платените или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, глобите и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване от НАП.

Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 129, ал. 1 от ДОПК).

Относно данъчно облагане на физическо чуждестранно лице:

В запитването не посочвате годината, от която пребивавате трайно в чужбина. От общото съдържание на текста се разбира, че се считате за чуждестранно лице на Р. България за данъчни цели. Не сте посочили какъв е източникът на доход от Р. България, за който твърдите, че имате внасян данък и искате неговото възстановяване.

След справка в информационната система на НАП се установи, че сте подали Годишни данъчни декларации за 2010 г. и 2011 г., където сте декларирали доходи от наем. За 2014 г. първо и второ тримесечие, и 2015 г. второ и трето тримесечие има подадена информация чрез декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължим авансов данък за доход от наем.

Редът за облагане на доходи, получени през данъчната година зависи от обстоятелството дали получателят на дохода е чуждестранно физическо лице или местно физическо лице.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/. Статутът на местно лице на България се определя за цялата календарна /данъчна/ година и не зависи от гражданството на лицето.

На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Съгласно чл. 4, ал. 4 от същия закон, центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Съгласно чл. 8, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ от източник в България са доходите от наем, които са начислени /изплатени от местни лица. В случаи, че платец на дохода от наем е фирма тези доходи се начисляват и изплащат на собственика от фирмата наемател. В случаи, че наемателят е физическо лице, което няма задължение за начисляване на доход, се говори за изплатен доход.

На основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ доходите от наем на чуждестранни лица се облагат с окончателен данък, който съгласно чл. 46, ал. 1 от същия е 10 на сто върху брутната сума на начислените/изплатени доходи.

За доходите на чуждестранните лица, в т. ч. от наем се подава един и същи образец на декларация, съгласно чл. 55 от ЗДДФЛ. В случаи, че платец на наема е фирма, същата удържа окончателния данък за начислените /изплатени доходи и подава декларацията по ал. 1 на чл. 55 от закона. Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, т. е. когато наемателя е физическо лице, декларацията се подава от лицето, придобило дохода/ ал. 2 на чл. 55 от закона/.

В данъчната декларация се посочват данни за платеца на дохода, независимо от кого е подадена декларацията /ал. 3 на чл. 55 ЗДДФЛ/.

Между Република България и Обединеното кралство Великобритания има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Разпоредбата, която регламентира облагането с данък на доход от недвижимо имущество е чл. 6, ал. 1 от същата, съгласно която доход, получен от местно лице на едната договаряща се държава от недвижимо имущество, намиращо се в другата договаряща се държава, може да бъде облаган в тази друга държава, т. е. и в качеството Ви на чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ, подлежите на облагане с окончателен данък по чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ за доход от източник в България. Следователно, за дохода от наем на имота в България в изпълнение на Спогодбата данъкът се дължи в България.

РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-83 от 30.03.2017 г. относно регистрация по ЗДДС

чл. 6 ЗДДС,

чл. 21 ЗДДС,

чл. 96 ЗДДС

 

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 96-00-83/16.03.2017 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис ….

Изложена е следната фактическа обстановка:

Дейността на дружеството е продажба на софтуерен продукт на територията на САЩ. Не се извършват сделки на територията на страната и в други държави членки на ЕС.

Поставен е следният въпрос: При достигане на оборот от 50 000 лв. подлежи ли дружеството на регистрация по ДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Облагаемият оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

Доколкото не е пояснено, дали предмет на доставката е стока или услуга, както и какви лица са получатели – данъчно задължени или данъчно незадължени лица, следва да се съобразят и следните разпоредби на ЗДДС:

В § 1, т. 25 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието стандартен софтуер, съгласно което „стандартен софтуер“ е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител.

Предвид това, при предоставянето на стандартен софтуер е налице доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартния софтуер.

В тази хипотеза – при доставка на стока, доколкото съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение е на територията на страната, ще се формира облагаем оборот и ще възникне задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при достигане на 50 000 лв.

Ако предмет на доставката е нестандартен софтуер, съгласно разпоредбите на чл. 8 от ЗДДС е налице доставка на услуга.

По смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. Предвид текста на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получател по доставката е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставка на услуга е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, т. е. в САЩ.

В тази хипотеза, за дружеството няма да възникне задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, тъй като доставката е с място на изпълнение в трета държава.

Ако получател на доставката е данъчно незадължено лице, относима е разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия: получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз и доставяните услуги са предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер.

И в тази хипотеза за дружеството не възниква задължение за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-61 от 29.03.2017 г. относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно чл. 22а от ЗДДФЛ

чл. 22а ЗДДФЛ

 

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ 94-00-61/24.03.2017 г., относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства, Ви уведомяваме за следното:

Изложили сте следната фактическа обстановка: имате ползван ипотечен кредит от 66 000 лв. за закупуване на жилище, гараж и ремонтни дейности. До 2016 г. сте ползвали данъчно облекчение, като сте изваждали сумата за гаража и за ремонтните дейности. През 2016 г. рефинансирате кредита, като новият договор е за сумата от 64 000 лв. Не знаете как да изчислите сумата за ползване на данъчно облекчение.

Задавате въпроса: Как да определите размера на платената лихва, относима само към ползването на кредита за закупуване на жилище?

След разглеждане на запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможност на кредитополучателя да подобри условията по кредита си, като рефинансиране може да се извърши както от банката, в която е първоначалният кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка, предлагаща по-добри лихвени проценти и такси.

Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се ползва и при рефинансиране на ипотечен кредит, когато с първоначалния е придобито жилище, като същото служи и за обезпечение по предоставения кредит за рефинансиране. Следва да имате предвид, че към датата на рефинансиране на кредита също трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл. 22а от ЗДДФЛ.

Целта на данъчното облекчение е да се стимулират „младите семейства”, които нямат собствено жилище и са придобили такова, ползвайки ипотечен кредит, отговарящ на условията по чл. 22а от ЗДДФЛ.

Дефиницията на понятието „жилище” е дадена и в Закона за устройство на територията. По смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на този закон, „жилище” е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Следователно като „жилище” се дефинират недвижими имоти, чието предназначение е да задоволяват жилищни нужди /апартамент, къща, и др./.

Следва да имате предвид, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година /чл. 22а, ал. 3 ЗДДФЛ/.

На основание чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ посочените по-горе обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

Съгласно чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ, данъчното облекчение по чл. 22а се ползва като към годишната данъчна декларация се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Предвид гореизложената нормативна уредба, описаната в писмото фактическа обстановка и спазването на посочените условия, както при първоначалния ипотечен кредит, така и при рефинансирането му, може да ползвате данъчното облекчение за направените лихвени плащания през цялата данъчна 2016 г. В тази връзка следва да се приложат два документа, издадени от двете банки и удостоверяващи размера на направените лихвени плащания през годината.

Когато кредитът е комбиниран (закупуване на недвижим имот и ремонтни и довършителни работи), облекчението по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се прилага само по отношение на лихвите, касаещи частта от кредита, предназначена за придобиване на жилище.

Когато в договора за ипотечен кредит е посочена обща сума, е необходимо да се изследва и докаже каква част от кредита е предназначена за придобиване на жилище. Доказателство може да бъде нотариалният акт за покупко–продажба на недвижим имот, ако в него изрично е посочена сумата, която ще бъде предоставена на продавача/продавачите от банката на основание сключения договор за банков кредит с купувача/купувачите, както и сумата, която банката им е превела по сметка.

Във вашия случай в представения нотариален акт е посочена сумата за закупуването на жилище и гараж. Следва да посочите сумата, относима единствено към жилището.

Полагащата се лихва трябва да се изчисли с помощта на коефициент. Коефициентът следва да се определи като частта от главницата на кредита за придобиване на недвижимия имот – жилище се раздели на общия размер на ипотечния кредит.

Общият размер на ипотечния кредит е 64 000 лв., коефициентът следва да се изчисли като сумата платена за жилище …………/64 000 лв., следователно после платената лихва през годината се умножава по коефициента, така се получава размера на лихвата, която може да се ползва за данъчно облекчение.

Във вашият случай следва да се направят две изчисления с оглед действащите два договора за ипотечен кредит през годината.

РАЗЯСНЕНИЕ № 1-ИТ-00-30 от 28.03.2017 г. относно прилагане на чл. 37 от ЗКПО

чл. 25 ЗКПО,

чл. 34 ЗКПО,

чл. 37 ЗКПО,

чл. 79 ЗКПО

 

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. …/2017 г., сте изложили следната фактическа обстановка:

През периода 2006 г. – 2008 г. сте издали фактури за дължимо възнаграждение към Ваши контрагенти, които не са платени. Завели сте гражданско дело през 2009 г., по което съдът се е произнесъл и е издал изпълнителен лист от 08.02.2010 г.

Към настоящият момент цялата присъдена сума (дължима сума по договори за услуга, ведно със законната лихва, неустойка за забава и разноски) стои като вземане. От страна на дружеството-длъжник не е постъпило плащане, като същото не е заличено от търговския регистър.

През 2014 г. сте обезценили присъдените вземания и със сумата на обезценката сте увеличили данъчния финансов резултат.

Във връзка с изложеното сте поставили следните въпроси:

 1. В кой момент могат да се отпишат тези вземания като несъбираеми и на какво основание, за да може този разход да е данъчно признат?
 2. Спира ли да тече давността на дадено вземане при завеждане на дело? Коя дата се има предвид при определяне на давността: датата на фактурите за периода 2006 г. – 2008 г., датата на изпълнителния лист и следва ли давността основното вземане?

По първи въпрос:

Преценката относно последваща оценка и отписването на вземания се извършва при спазване на изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, сключени договори и други съществуващи във връзка със сделката факти, обстоятелства и документи.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от посочения закон.

Разпоредбите на чл. 37 определят, че непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

 1. изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо (в сила от 01.01.2014 г.);
 2. възмездно прехвърляне на вземането;
 3. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането;
 4. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането;
 5. преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон (в сила от 01.01.2014 г.);
 6. при заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено – признава се до размера на неудовлетворената част.

В сила от 01.01.2014 г. данъчно задълженото лице не е задължено да признае непризнатите по реда на чл. 34 от ЗКПО счетоводни приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания в първата година, в която възникне обстоятелство по чл. 37, а може да приложи данъчната регулация и по-късно, в следваща година, като в тази следваща година не е необходимо да е настъпило обстоятелство по чл. 37 от закона.

Във връзка с гореизложеното счетоводен разход при обезценка или отписване на вземане като несъбираемо ще бъде признат за данъчни цели при настъпване на конкретни обстоятелства.

При така представената в запитването информация през 2014 г. сте отчели счетоводни разходи от обезценка на вземания, възникнали през периода 2006 г. – 2008 г. и на които не е била извършвана последваща оценка. Отчетените разходите са данъчно признати за 2014 г., при условие че от датата на възникване на изискуемостта съгласно отбелязаното на първичния счетоводен документ или друга договорка са изминали пет години или са налице останалите хипотези, посочени в чл. 37, ал. 1, т. 1-6 от ЗКПО.

В случая, следва да се има предвид и че за целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в закона е посочено, че приход/разход е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува финансовия резултат за текущата или следващите години – чл. 25 от ЗКПО.

В случай, че данъчният финансов резултат за години/година преди предходната е неправилно определен, то съгласно чл. 79 от ЗКПО грешки, различни от счетоводни грешки, включително грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат, се коригират по реда на глава дванадесета от с.з.

Присъдените разноски по съдебни дела, глобите, неустойките и други плащания, свързани с търговските взаимоотношения на дружеството не са обект на данъчна регулация.

Но в случай че във връзка с тях е отразено вземане, което се оценява по реда на съответния приложим счетоводен стандарт – СС 32 „Финансови инструменти“ или МСС 39 „Финансови инструменти признаване и оценяване“ следва да се има предвид данъчното третиране на приходи и разходи от последващи оценки на вземания по общия ред на ЗКПО.

По втори въпрос:

Съгласно чл. 69 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако задължението е без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага. Ако е договорен друг срок за плащане, срокът следва да се брои като се вземе предвид разпоредбата на чл. 72 от ЗЗД. В общия случай, от датата на възникване на изискуемостта възниква и задължението, и от тази дата тече и погасителната давност (чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 84, ал. 1 от ЗЗД). Подробно в разпоредбите на чл. 110 – чл. 120 на ЗЗД са разписани правила относно възникване, спиране и прекъсване на давността.

Но предвид различните цели и функции на Закона за задълженията и договорите и ЗКПО, за данъчни цели корпоративният закон въвежда максимален ограничителен срок от 5 години от датата на възникване на изискуемостта, по отношение на който не се прилагат правилата за спиране, прекъсване и срок за нова давност, предвидени в ЗЗД.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

РАЗЯСНЕНИЕ № 3-628 от 24.03.2017 г. относно документиране на вътреобщностна доставка по чл. 45 от ППЗДДС

чл. 7 ЗДДС,

чл. 45 ППЗДДС

Според изложеното в запитването, дружеството извършва вътреобщностни доставки на стоки. Един от основните контрагенти на дружеството е AG. През 2016 г. продажбите към същия възлизат на ……… хил.лв., което е 47 % от общите продажби. Плащането се извършва по банков път редовно в 30-дневен срок в български лева. Експедициите се изпълняват при стриктно спазване изискванията на AG за транспортиране и доставка на стоките, съставят се всички необходими документи. Транспортът се извършва от трето лице за сметка на получателя. Дружеството разполага с транспортни документи (CMR), но в много случаи без заверка от получателя на стоките. Всеки месец получава от AG писмено потвърждение за извършените ВОД. Въз основа на това потвърждение третира доставките като ВОД, облагаеми с нулева ставка на данъка. Дружеството отговаря на изискванията на чл. 92, ал. 3 от закона за възстановяване на ДДС в 30-дневен срок. Към запитването е приложено копие на писмено потвърждение за извършените ВОД през м.01.2017 г. и копия на всички документи по една извършена ВОД за AG.

Предвид горното се поставя въпроса във връзка с доказване на извършените ВОД следва ли да се приеме, че писменото потвърждение, което получава дружеството може да послужи за документ по чл. 45 от ППЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г.) изразяваме следното принципно становище:

Предвид разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, за да е налице вътреобщностна доставка (ВОД), е необходимо да са налице кумулативно следните предпоставки:

– осъществена доставка на стоки;

– транспортиране на стоките от територията на Република България до територията на друга държава членка и

– наличие на регистрации по ЗДДС на доставчика и регистрация за целите на ДДС в съответните държави членки на получателя по доставката.

По силата на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС ВОД са облагаеми с нулева ставка на данъка, а удостоверяващите ги документи са определени в разпоредбата на чл. 45 от ППЗДДС.

Необходимо е да се има предвид, че лицето – доставчик следва да докаже наличието на обстоятелствата за прилагането на нулева ставка на данъка по отношение на доставките и режима на ВОД.

В разпоредбата на чл. 45 от ППЗДДС се разграничават необходимите документи за доказване на ВОД в две групи – доказателства за доставката и доказателства за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.

За доказване на доставката лицето-доставчик следва да разполага с фактура за доставката, в която се посочва издаденият при регистрация за целите на ДДС от друга държава – членка идентификационен номер по ДДС на получателя.

За доказване изпращането или транспортиране на стоката от територията на страната до територията на друга държава членка в разпоредбата на чл. 45, т. 2 от ППЗДДС са посочени необходимите доказателства в зависимост от това от кого и/или за чия сметка е извършен транспортът, а именно:

– при осъществен транспорт от получателя или от трето лице за сметка на получателя, приложима е разпоредбата на чл. 45, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС, съгласно която за доказването на изпращането или транспортирането на стоките е необходимо представянето на транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или от упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество.

– по силата на чл. 45, т. 2, б. „б“ от ППЗДДС, когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка се доказва с транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка.

Видно от изложеното, в случаите когато транспортът се извършва от/или за сметка на доставчика се изисква транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка. В случаите, когато транспортът се осъществява от/или за сметка на получателя се изисква транспортен документ или писмено потвърждение от получателя, т. е документите са дадени алтернативно.

Според изложеното в запитването транспортът на стоките се извършва от трето лице за сметка на получателя. Предвид цитираната нормативна уредба за доказване изпращането или транспортирането на стоките до територията на друга държава членка дружеството следва да разполага с транспортен документ или писмено потвърждение от получателя.

По отношение на транспортния документ е необходимо да се има предвид следното:

Правната уредба на международната товарителница е уредена в Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки, (ратифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07.1977 г., ДВ, бр. 61 от 05.08.1977 г. в сила за България от 18.01.1978 г.). В чл. 9 от Конвенцията е регламентирано, че товарителницата, до доказване на противното, удостоверява условията на договора за превоз и получаването на стоката, поради което следва да се приеме, че международната товарителница – CMR, е основният документ, чрез който се доказва превозването на стоката, предмет на доставката, от територията на страната до територията на съответната държава членка, съответно предаването на стоката на получателя.

По силата на чл. 4 от същата, договорът за превоз се установява с товарителница. Според чл. 5, т. 1 товарителницата се изготвя в три оригинални екземпляра, подписани от изпращача и от превозвача. Първият екземпляр се предава на изпращача, вторият придружава стоката, а третият се задържа от превозвача. Съгласно чл. 6, т. 1 товарителницата трябва да съдържа следните данни: а) мястото и датата на съставянето; б)името и адреса на изпращача; в) името и адреса на превозвача; г) мястото и датата на приемането на стоката за превоз и мястото за доставянето й; д) името и адреса на получателя; и) разноските, свързани с превоза (превозна цена, допълнителни разходи, митнически сборове и други разноски, възникващи от момента на сключването на договора до доставянето им).

За доказване на изпращането или транспортирането на стоката от територията на страната до територията на друга държава членка дружеството следва да притежава редовна CMR, за да приложи нулева ставка на данъка за извършените доставки.

Освен чрез транспортния документ, изпращането или транспортирането на стоката до територията на друга държава членка може да бъде доказано и с писмено потвърждение от получателя по доставката съгласно чл. 45, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС, което следва да съдържа посочените в цитираната разпоредба реквизити.

Въпросът, който се поставя в запитването касае преценка на доказателства, поради което е необходимо да се има предвид, че същата се извършва от органите по приходите, които освен представените могат да събират и други доказателства във връзка с наличието на обстоятелствата за прилагане на нулева ставка на данъка и режима на ВОД. Преценката се извършва след съвкупен анализ на всички събрани доказателства.