Архив за етикет: интрастат прагове 2016

ИНТРАСТАТ

Интрастат – статистика за търгвията между държавите от ЕС

Интрастат е създадена заедно с поставянето на началото на единния пазар на ЕС в началото на 1993 г.  Системата заменя митническите декларации като източник на данни за търговията между държавите в Евросъюза.

Регламентът, с който се определят системите и процедурите във връзка с Интрастат е Регламент (EC) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета. Целта на този акт е да гарантира, че държавите от ЕС събират съпоставими и надеждни данни за предаване в Евростат. Статистическата информация за търговията се използва за анализ и развитие на политиките в областта на единния пазар на ЕС.

Какво всъщност представлява системата Интрастат?

Всички регистрирани по ДДС предприятия в рамките на Европейския съюз, годишният оборот от търговия със стоки на които надвишава определен праг, трябва да предоставят подробна информация относно сделките си с други държави от ЕС. Тези данни се отнасят както за приемането на стоки (придобиване, закупуване или внос), така и за изпращането на стоки (поглъщания, продажби или износ). Държавите от ЕС предефинират праговата стойност всяка година и определят отделна стойност за изпращане и приемане на стоки, което дава възможност за всеки търговски поток да се събират минимално количество данни.

Праговете за деклариране за България през 2015 г. са определени със  Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г. и са съответно за поток „Изпращания“- 220 000 лева, а за поток „Пристигания“ – 370 000 лева. Праговете за статистическа дейност по системата Интрастат за 2015 г. са както следва – 10 600 000 лева за поток „Изпращания“ и 5 300 000 лева за поток „Пристигания“.

Данните, които се събират за Интрастат, са:

 • идентификационен номер на предприятието, което е задължено да подава декларация за целите на Инрастат;
 • период, за който се отнася;
 • потокът (пристигане, изпращане);
 • съответната стока (с помощта на осемцифров код по Комбинираната номенклатура на ЕС);
 • държавата партньор от ЕС;
 • стойността на стоките в националната валута;
 • количеството на стоките в нетна маса (теглото без опаковката) и в допълнителни мерни единици (литър, м2, брой артикули и т.н.), ако е приложимо;
 • естеството на сделката.

За кого са предназначени данните?

Държавите членки на Евросъюза предават на Евростат месечните резултати от Интрастат статистиката. За да отговаря на критериите за качество, предвидени в съответните действащи стандарти, данните трябва да отговарят на следните критерии:

 • уместност;
 • акуратност;
 • навременност;
 • точност;
 • достъпност и яснота;
 • съпоставимост;
 • съгласуваност.

В България Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път или се подават в компетентната териториална дирекция на НАП в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговаря на изискванията за формат на записа.

Статистическа поверителност на данните

Предприятието, което предоставя информация, може да поиска данните, които предава, да получат статистическа поверителност. В този случай националните органи трябва да решат дали статистическите резултати, които дават възможност да се идентифицира съответния доставчик, трябва да се разпространят или да бъдат изменени, така че тяхното разпространение да не засяга статистическата поверителност.

Източник: EUR-Lex

 

Интрастат прагове 2016

Приходната агенция публикува заповедта на председателя на НСИ от 8 октомври, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.

Според нарежданията за поток „Изпращания“ е определен праг за деклариране по системата Интрастат от 260 000 лева (с 40 000 лв. по-висок от миналогодишния), а за поток „Пристигания“ –  460 000 лв. (за 2015 г. прагът е 370 000 лева).

Праговете за статистическа дейност по системата Интрастат за 2016 г. са както следва – 12 300 000 лева за поток „Изпращания“ и 6 000 000 лева за поток „Пристигания“.

Прагът за опростеното деклариране на единични сделки с ниска стойност за следващата година ще бъде 390 лева.

В Интрастат декларацията през 2016 г. отново ще трябва да бъдат вписвани данните за:

 • Код на стоката
 • Държава-членка партньор

а) изпращания – държава-членка на получаване

б) пристигания – държава-членка на изпращане

 • Държава на произход (при пристигания)
 • Вид на сделката
 • Условия на доставка
 • Вид транспорт
 • Националност на транспортното средство
 • Регион на:

а) произход (при изпращания)

б) потребление (при пристигания)

 • Нето тегло – килограми
 • Количество по допълнителна мярка
 • Стойност
 • Статистическа стойност