Кодекси

Административнопроцесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Кодекс на труда

Според Данъчно–осигурителен процесуален кодекс