Счетоводно обслужване


КАКВО ВКЛЮЧВА СЧЕТОВОДНОТО ОБСЛУЖВАНЕ?


banner-professional4

 • Изготвяне на всички необходимите документи и декларации за НАП и НОИ – декларации по ДДС, декларации, свързани със социалното и здравно осигуряване, тримесечни декларации за удържаните данъци, справки за изплатените възнаграждения по извънтрудови правоотношения, обработка на болнични листове и всички останали месечни, тримесечни и годишни редовни справки и отчети;
 • Изготвяне на банковите документи и изплащане на осигурителни вноски, данъци и други задължения към бюджета (необходимо е наличието на интернет банкиране);
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, разчетно-платежни ведомости, рекапитулации, удостоверения за персонала
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността към НСИ и Годишен финансов отчет.
 • Архивиране, класифициране и обработка на първичната документация (фактури, известия, ордери, банкови документи и др.);
  Пакетът съдържа всички необходими услуги за задоволяване на информационните изисквания на данъчната администрация и НОИ в сферата на счетоводството, данъчното облагане, осигуряването и работната заплата.
 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи;
 • Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт;
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
 • Данъчни регистрации;
 • Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки; • данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство; • Проверка на данъчни задължения; • Данъчно планиране и консултиране;
 • БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

 ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ


untitled6

 • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата; • Изготвяне на ведомости за работни заплати; • Изготвяне на трудови договори и заповеди за назначение / уволнение на работниците и служителите във фирмата; • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО; • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД; • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.30 и други); • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки; • Консултации по трудово-правни спорове;


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА


 • Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета;
 •  Изготвяне на присъствени форми, обработка и подаване на болнични листове;
 • Изготвяне на документация към трудовите досиета, според изискванията на Инспекцията по труда (графици, присъствени форми, служебни бележки за инструктаж, дневник на издадените трудови книжки, книга за отчитане на извънреден труд, заповеди за определяне на трудовия ред и др.) Само за лица на трудов договор.
 • Получаване на извлечения и подаване на хартиени платежни документи за данъчни и осигурителни задължения в обслужващата ви банка.
 • Плащания, несвързани с данъчни и осигурителни задължения (към доставчици, контрагенти, персонал, съдружници и др.)
 • Месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване се определя индивидуално, но все пак съществуват определени критерии като фирмената дейност и усложняването на счетоводната отчетност поради наличието на допълнителни законови изисквания.
 • Фактор в определянето на степента на сложност е и броят на наетия персонал и търговските обекти, както и наличието на специфични дейности, подлежащи на специално законово регулиране или изискващи по-внимателен подход, количеството входящи и изходяща документация и допълнителни изисквания от страна на клиентите.
 • Определената цена се отнася за пакет счетоводни услуги, осигуряващи пълното взаимодействие с данъчната и осигурителна администрация по отношение дейността на фирмата .