РАЗЯСНЕНИЕ от 21.03.2017 г. относно данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

чл. 21 ЗДДС

 Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за извършване на строителна услуга за имот на територията на Германия, а именно, да построи масивна къща с материали, които закупува от България и транспортира до територията на Германия, като предоставя и работна ръка.

Във връзка с гореизложеното сте поставили следните въпроси:

1. Трябва ли българското дружество да се регистрира по ДДС в Германия и какъв е прагът за регистрация, когато извършва СМР за имоти на територията на Германия?

2. В случай, че българското дружество няма ДДС номер, издаден в Германия, но има подписан договор за СМР с немско дружество, което е регистрирано по ДДС в Германия, и българското дружество купува стоки и материали от България, които транспортира до Германия във връзка със строителните услуги, които извършва там, следва ли българските доставчици на стоките и материалите да му начисляват данък по доставките на стоки и материали?

3. В случай, че строителната дейност се извършва повече от 12 месеца на различни строителни обекти на територията на Германия, това означава ли, че за българското дружество има място на стопанска дейност в Германия, което води до облагане в Германия само на тази част от приходите, която касае услугите по СМР в Германия?

4. Относно наетия от българското дружество персонал, зает в Германия – необходимо ли е облагане на дохода получен от тях за осъществявана трудова дейност на територията на Германия, а именно данък общ доход, ако престоят им там е повече от 6 месеца?

Във връзка с изложената фактическа обстановка в запитването и поставените въпроси, и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по данъчно облагане, изразявам следното принципно становище:

По първи въпрос:

По смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира същият този имот. Това се отнася и за услугите по строително-монтажни работи, свързани с недвижими имоти.

Тъй като в запитването сте посочили, че по договор, който имате с немско дружество, ще извършвате строително-монтажни услуги на територията на Германия, считам, че мястото на изпълнение на извършваните от българското дружество доставки на услуги ще е територията на страната, където се намира съответният недвижим имот, а именно – територията на Германия.

По отношение на задълженията на българското дружество за данък върху добавената стойност на територията на другата държава членка, в т. ч. и за прага за регистрация по ДДС съгласно там действащото законодателство, органите по приходите на НАП не са компетентни да изразяват становища или указания.

По втори въпрос:

Доставката на стоки или материали, извършвана от българско данъчно задължено лице, регистрирано по материалния закон с място на изпълнение на територията на страната, се счита за облагаема доставка по смисъла на чл. 12, ал. 1 от закона.

Всяко българско данъчно задължено лице, което извършва облагаеми доставки на стоки или материали по чл. 12, ал. 1 от ЗДДС с получател по същите – друго българско данъчно задължено лице, каквото е представляваното от Вас дружество, има задължение в издаваните от него данъчни документи за същите доставки да начислява данък, чиято ставка, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1, т. 1 от същия нормативен акт е двадесет на сто, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка на данъка.

Във връзка с гореизложеното и фактическата обстановка на запитването, считам, че доставките на стоки и/или материали, извършвани от други български данъчно задължени лица, по които сте получател, са облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от закона с приложимата ставка на данъка по чл. 66, ал. 1, т. 1 от същия закон в размер на 20 на сто. В случая не е приложима ставката на данъка върху добавената стойност от нула на сто, тъй като не е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от закона, независимо, че със стоките или материалите – предмет на доставката, представляваното от Вас дружество извършва последващи доставки на строително-монтажни услуги с място на изпълнение извън територията на страната.

По трети и четвърти въпрос:

Разпоредбата на чл. 5, ал. 3, буква „а“ Място на стопанска дейност от действащата Спогодба между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, определя, че терминът „място на стопанска дейност“ включва също така строителна площадка, строителен или монтажен обект, само когато продължават за повече от девет месеца.

Разпределянето на данъчната тежест при облагане на доходите на физически лица, които полагат труд в Германия е регламентирано с чл. 14 Доходи от трудово правоотношение от цитираната спогодба.

Тълкуването на текстове от спогодбите е от компетентността на Дирекция СИДДО към ЦУ на НАП, поради което, запитването Ви в частта на въпрос № 3 и № 4 ще бъде изпратено за изразяване на становище.