РАЗЯСНЕНИЕ от 24.03.2017 г. относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

чл. 118 ЗДДС,

чл. 3 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Във връзка с Ваше запитване  е изложена следната фактическа обстановка:

Дружествто е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност – извършване на електромонтажи, електроизграждане, строителство на сгради, съоръжения, специализирани строителни дейности. Същото възнамерява да закупи мобилна автоцистерна за зареждане на на течно гориво, което ще се използва само и единствено за собствени нужди.

В тази връзка и предвид измененията в Наредба № Н-18/2006 г. се поставят следните въпроси:

1. Необходимо ли е монтиране на мобилната автоцистерна на нивомер или други измервателни устройства, при положение, че горивото ще се зарежда само за собствени нужди?

2. Какви задължения за подаване на данни произлизат от това, ако горивото се използва само за собствени нужди?

3. Има ли ограничения в количеството на зареденото гориво за собствени нужди от такъв тип цистерни?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:

Чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г., регламентира задължението на данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4 /Наредба № Н-18/2006 г./.

Съгласно чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, данъчно задължено лице – доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Следва да се отбележи, че чл. 3, ал. 12 от Наредба № Н-18/2006 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 2015 г.) регламентира задължението на лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да регистрират и отчитат зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

Съгласно ал. 14 на горната разпоредба, лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.

В описания от дружеството случай зареждането на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от подвижна цистерна / мобилна автоцистерна / попада в хипотезата на чл. 3, ал. 14 от Наредба № Н-18/2006 г., съгласно която лицата подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3 от Наредбата.

Съгласно чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., подвижната цистерна следва да бъде декларирана в НАП по реда на глава девета „б“ от наредбата.