РАЗЯСНЕНИЕ от 12.03.2017 г. относно прилагане на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане

чл. 5 ЗКПО,

чл. 92 ЗКПО,

чл. 217 ЗКПО,

§ 1 ЗСч

Съгласно изложеното в запитването, на 07.01.2016 г. трима съдружници са регистрирали дружество с ограничена отговорност. Същото не е извършвало дейност през 2016 г., няма приходи и разходи.

Във връзка с горното е поставен въпроса трябва ли да се подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗКПО (обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 97/2016 г.) изразяваме следното становище:

По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 3, ал. 2 от същия закон местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.

По силата на чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбите се облагат с корпоративен данък.

На основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

Съгласно чл. 217 от с. з. с годишната данъчна декларация следва да се декларира и данъкът върху разходите по чл. 204, ал. 1 от ЗКПО (в случай, че са отчетени такива разходи). Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчна декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство, тези лица следва да подадат годишна данъчна декларация образец 1010а.

В разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО във връзка с § 39 от ПЗР на същия закон е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката /ЗСт/. На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник“.

На основание чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (изм., ДВ бр. 97/2016 г.) годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч).

Определение за предприятия, които не са осъществявали дейност, се съдържа в § 1, т. 30 от ЗСч (нова, ДВ бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.), съгласно което за целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2 „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Предвид изложеното може да се обобщи, че дружеството трябва да подаде ГДД по чл. 92 от ЗКПО, дори да не е извършвало дейност през предходната година. Ако не е осъществявана стопанска дейност по смисъла на ЗСч (§ 1, т. 30 от ДР на ЗСч), то в този случай за 2016 г. следва да се подаде декларация образец 1010а.

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице (чл. 92, ал. 2 от ЗКПО).

Извън горното е необходимо да се обърне внимание, че с тази декларация се предоставя и възможност на данъчно задължените лица, ако за 2017 г. извършат разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване от работници, служители или наети лица по договор за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), да изберат да се облагат по реда на ЗКПО с данък върху разходите, а не като облагаем доход от трудово правоотношение на физическите лица по реда на ЗДДФЛ.

Правото на избор на лицата за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура за 2017 г. се декларира в част V на ГДД по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО образец 1010а.