РАЗЯСНЕНИЕ от 7.02.2017 г. относно подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

чл. 43 ЗДДФЛ,

чл. 48 ЗДДФЛ,

чл. 50 ЗДДФЛ,

чл. 55 ЗДДФЛ,

чл. 67 ЗДДФЛ

Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декларирана сума за внасяне в размер на ……… лв., която не е внесена.

Предвид горното се поставя въпроса следва ли да се внесе авансовия данък в размер на 80 лв. и в ГДД за 2016 г. да се посочи сумата като внесена или следва да се довнесе с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 98/2016 г.) изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. На основание ал. 2 от посочената правна норма декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка. Разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ предвижда, че лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Дължимият авансов данък за дохода, получен през трето тримесечие на 2016 г. се декларира до 31.10.2016 г. и се внася в същия срок на основание чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ. По силата на чл. 175, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за неплатените в законоустановените срокове авансови вноски, се дължи лихва. Конкретният размер на лихвата се изчислява в съответствие със Закона за лихвите върху данъци такси и други подобни държавни вземания.

На основание чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ размерът на данъка за годината се определя като общата годишна данъчна основа от всички източници на доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. От определения данък се приспада данъкът, авансово внесен или удържан през данъчната година (чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ).

В настоящия случай не е внесен дължимият авансов данък за трето тримесечие на 2016 г. В годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се посочи общата сума на внесените авансови вноски за първо и второ тримесечие на 2016 г. При това положение невнесеният авансов данък за трето тримесечие на 2016 г. в размер на ……… лв. ще участва при формиране на дължимия данък за довнасяне с ГДД.