УКАЗАНИЕ № 1029-40-2252 от 8.03.2017 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г.

чл. 54б КСО,
чл. 3 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.,
чл. 32 НПОПДОО

1. От 01.01.2017 г. е допълнена разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 5, като изрично е записано, че декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена, или не е следвало да бъде подадена.
Във връзка с това осигурителите, поискали издаване на задължителни предписания за корекция или подаване на данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, които декларират, че това е установено при ревизия или проверка от органите на НАП, следва да бъдат уведомявани, че това обстоятелство е достатъчно и не е необходимо да се обръщат в подобни случаи към ТП на НОИ.
2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ са направени следните промени:
2.1. Заличен е код за вид осигурен 07 „за следователи по Закона за съдебната власт“. Същите се подават с код за вид осигурен 24 „за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши прокурори, младши следователите по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори“;
2.2. Създадена е нова т. 15.1 „Код за прекратяване на осигуряването“, в която се попълват се следните кодове:
– 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
– 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване: чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони.
Данните в тази точка носят информация за лицата, които са осигурени във фонд безработица и основанието, на което е прекратено правоотношението им. Целта на подаването им е да се направи преценка за продължителността и размера на паричното обезщетение за безработица от средствата на държавното обществено осигуряване.
Тази точка не се попълва за лицата, които не са осигурени за фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. Това са следните кодове за вид осигурен – 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97. Точка 15.1 не се попълва и в случаите, в които осигуряването на лицето е само прекъснато, но не е прекратено. Това са случаите, в които осигуреното лице е било в самоотлъчка, когато лицата по условията на трудовия си договор работят само през определени дни от месеца и др.
2.3. Заличена е т. 19 „Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски“.
От 1 януари 2017 г., върху средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Сумите изплатени от социалните разходи, върху които се дължат осигурителни вноски, се включват в размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски и да се вписват общо в т. „21 – Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване“ от декларация обр. № 1.
2.4. Изрично е регламентирано, че т. 34 „Нетно възнаграждение“ се попълва и в случаите, в които няма попълнен осигурителен доход в т. 21, но е попълнен месечен облагаем доход в т. 31.
Във връзка с изчисляването на нетното възнаграждение, което се попълва в т. 34, следва да имате предвид:
На основание чл. 17, ал. 4 от отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и обезщетенията, изплащани по Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт, които са облагаеми по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и всички доплащания на такива суми за съответния месец.
С промяната на чл. 17, ал. 4 от НИИПОПДОО (отм.) за периода от 01.05.2013 г. нетното възнаграждение се определя от изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, намалено с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по ЗДДФЛ.
От 1 януари 2016 г., нетното възнаграждение се изчислява по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). На основание чл. 32, ал. 1 от НПОПДОО, за работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения, месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.
Съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ към Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в т. 34 „Нетно възнаграждение“ се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).
Предвид регламентираното в цитираните разпоредби, при изчисляване на нетното възнаграждение не следва да се вземат предвид изплатените обезщетения по Кодекса на труда и други закони, тъй като представляват облагаем доход, но не се включват в обхвата на осигурителния доход. В тази връзка при изчисляването на нетното възнаграждение не следва да се вземат предвид и дължимите данъци по ЗДДФЛ върху изплатените обезщетения.
Точка 34 „Нетно възнаграждение“ не се попълва за следните кодове осигурени лица: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98.

Автор: admin

accounting progress