РАЗЯСНЕНИЕ № 3-861 от 21.04.2017 г. относно здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет

Здравно осигуряване за сметка на бюджета

чл. 33 ЗЗО,

чл. 40 ЗЗО

 

Според изложеното в запитването, лице е безработно и полага грижи за баба си, която е инвалид.

В тази връзка е поставен въпроса следва ли здравното осигуряване на лицето да е за сметка на държавния бюджет и ако е така, как да заяви това обстоятелство?

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Здравноосигурителната вноска на осигурените лица се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК като за 2017 г. размерът й е 8 на сто. Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване, са определени в чл. 40 от ЗЗО.

В чл. 40 от ЗЗО изчерпателно са изброени лицата, които са здравноосигурени за сметка на държавния бюджет, а именно:

– пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд (чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО);

– лицата, получаващи обезщетения за безработица (чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО);

– ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, които не са здравно осигурени по друг ред; инвалидите, пострадали при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на Министерството на вътрешните работи; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“; пострадалите при изпълнение на служебните си задължения офицери и сержанти по Закона за Националната служба за охрана и държавните служители (чл. 40, ал. 2 от ЗЗО);

– лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст (чл. 40, ал. 3, т. 1 от ЗЗО);

– студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО);

– чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (чл. 40, ал. 3, т. 3 от ЗЗО);

– гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове (чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО);

– задържаните под стража или лишените от свобода (чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗЗО);

– лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище (чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗЗО);

– родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ (чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО);

– лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението (чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО).

За всички категории лица, посочени в чл. 40, ал. 3 от ЗЗО е поставено условието да не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от същия закон.

В случай, че лице притежава някое от посочените качества, ще подлежи на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Лицата, които не подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2, 2а, 3, 5 и 7 от ЗЗО, както и за тези, които не подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет са задължени да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО след подаване в съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) на Декларация образец № 7 в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на това основание на хартиен носител или по електронен път чрез издаден от офис на НАП персонален идентификационен код (ПИК).

По данни от Информационната система на НАП, лицето към момента е здравно осигурено за сметка на държавния бюджет като лице, получаващо обезщетения за безработица.

Поради това след приключване на периода, през който същото има право да получава обезщетение за безработица, по отношение на приложението на чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО, следва да има предвид, че ако продължи да полага грижи за инвалид и за него ще бъде пречка да бъде трудово ангажиран, може да се обърне за повече информация към съответното териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане относно възможността за предоставяне на такова.

В тази връзка трябва да се каже, че тълкуването на разпоредбите, касаещи условията за отпускане на социални помощи и изискванията за изплащането им, както и включване към програмите за социални услуги са от компетентността на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения.

Автор: admin

accounting progress