РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-61 от 29.03.2017 г. относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно чл. 22а от ЗДДФЛ

чл. 22а ЗДДФЛ

 

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ 94-00-61/24.03.2017 г., относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства, Ви уведомяваме за следното:

Изложили сте следната фактическа обстановка: имате ползван ипотечен кредит от 66 000 лв. за закупуване на жилище, гараж и ремонтни дейности. До 2016 г. сте ползвали данъчно облекчение, като сте изваждали сумата за гаража и за ремонтните дейности. През 2016 г. рефинансирате кредита, като новият договор е за сумата от 64 000 лв. Не знаете как да изчислите сумата за ползване на данъчно облекчение.

Задавате въпроса: Как да определите размера на платената лихва, относима само към ползването на кредита за закупуване на жилище?

След разглеждане на запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Рефинансирането на ипотечен кредит предоставя възможност на кредитополучателя да подобри условията по кредита си, като рефинансиране може да се извърши както от банката, в която е първоначалният кредит чрез предоговаряне на условията, така и от друга банка, предлагаща по-добри лихвени проценти и такси.

Следователно, данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се ползва и при рефинансиране на ипотечен кредит, когато с първоначалния е придобито жилище, като същото служи и за обезпечение по предоставения кредит за рефинансиране. Следва да имате предвид, че към датата на рефинансиране на кредита също трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в чл. 22а от ЗДДФЛ.

Целта на данъчното облекчение е да се стимулират „младите семейства”, които нямат собствено жилище и са придобили такова, ползвайки ипотечен кредит, отговарящ на условията по чл. 22а от ЗДДФЛ.

Дефиницията на понятието „жилище” е дадена и в Закона за устройство на територията. По смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на този закон, „жилище” е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Следователно като „жилище” се дефинират недвижими имоти, чието предназначение е да задоволяват жилищни нужди /апартамент, къща, и др./.

Следва да имате предвид, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година /чл. 22а, ал. 3 ЗДДФЛ/.

На основание чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ посочените по-горе обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.

Съгласно чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ, данъчното облекчение по чл. 22а се ползва като към годишната данъчна декларация се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Предвид гореизложената нормативна уредба, описаната в писмото фактическа обстановка и спазването на посочените условия, както при първоначалния ипотечен кредит, така и при рефинансирането му, може да ползвате данъчното облекчение за направените лихвени плащания през цялата данъчна 2016 г. В тази връзка следва да се приложат два документа, издадени от двете банки и удостоверяващи размера на направените лихвени плащания през годината.

Когато кредитът е комбиниран (закупуване на недвижим имот и ремонтни и довършителни работи), облекчението по чл. 22а от ЗДДФЛ може да се прилага само по отношение на лихвите, касаещи частта от кредита, предназначена за придобиване на жилище.

Когато в договора за ипотечен кредит е посочена обща сума, е необходимо да се изследва и докаже каква част от кредита е предназначена за придобиване на жилище. Доказателство може да бъде нотариалният акт за покупко–продажба на недвижим имот, ако в него изрично е посочена сумата, която ще бъде предоставена на продавача/продавачите от банката на основание сключения договор за банков кредит с купувача/купувачите, както и сумата, която банката им е превела по сметка.

Във вашия случай в представения нотариален акт е посочена сумата за закупуването на жилище и гараж. Следва да посочите сумата, относима единствено към жилището.

Полагащата се лихва трябва да се изчисли с помощта на коефициент. Коефициентът следва да се определи като частта от главницата на кредита за придобиване на недвижимия имот – жилище се раздели на общия размер на ипотечния кредит.

Общият размер на ипотечния кредит е 64 000 лв., коефициентът следва да се изчисли като сумата платена за жилище …………/64 000 лв., следователно после платената лихва през годината се умножава по коефициента, така се получава размера на лихвата, която може да се ползва за данъчно облекчение.

Във вашият случай следва да се направят две изчисления с оглед действащите два договора за ипотечен кредит през годината.