РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-88 от 3.04.2017 г. относно надвнесен корпоративен данък

Надвнесен корпоративен данък 2017

чл. 129 ДОПК,

чл. 92 ЗКПО

 

В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2017 г.

В запитването е посочено, че е налице надвнесен корпоративен данък за 2016 г., посочен на ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

  1. Възможно ли е сумата на надвнесения корпоративен данък да се използва за частично погасяване на вноски за ДОО и ЗО през 2017 г.?
  2. Трябва ли да бъде уведомена НАП какви задължения искаме да бъдат покрити или това ще стане автоматично чрез системата за обработка?
  3. Какви документи и заявления трябва да се подадат?

Предвид изложеното в запитването, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Считано от 04.03.2014 г. /ДВ, бр. 18 от 2014 г./ с промяната на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на НАП:

– за данъци към централния бюджет;

– за социално-осигурителни фондове;

– за Националната здравноосигурителна каса (вноски за здравно осигуряване) и

– за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

В запитването е посочено, че е попълнен ред 18.2 от годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, т. е. е налице надвнесен корпоративен данък. При положение, че лицето не е заявило сумата да му бъде възстановена, т. е. не е сложена отметка на ред 19 от ГДД ще се погасят чрез автоматично обвързване нововъзникнали задължения по сметката на задълженото лице от същия вид – за задължения за данъци по реда на тяхното възникване.

Например надвесеният корпоративен данък ще се насочи към покриване на съответна авансова вноска по ЗКПО, по декларация за данък върху доходите на физическите лица, удържан от работници и служители, по декларация за ДДС и др. Законът не предоставя възможност за избор на данъчно задълженото лице да посочва кое конкретно задължение от съответния вид да погаси, независимо дали това става чрез внасяне на съответната сума или чрез автоматично обвързване с надвнесена по съответната сметка сума. Ако задълженото лице дължи месечни авансови вноски по ЗКПО на първо число на месеца задължението се вписва в сметката и е готово за плащане. Ако по сметката за данъци и други задължения към централния бюджет има налична надвнесена сума, вписаното задължение за авансовата вноска автоматично ще бъде обвързано с наличната сума към датата на вписването на задължението.

Въз основа на изложеното може да се обобщи, че поради въведения автоматизъм в информационната система на НАП, е достатъчно при бъдещите плащания, които извършва задълженото лице по сметката за данъци и други задължения към централния бюджет, да се предвиди и приспадне вече наличната по сметката на лицето надвнесена сума, която автоматично ще бъде обвързана като плащане за първото по ред възникнало вземане от същия вид по сметката на задълженото лице.

С оглед на горното не е предвидено подаване на заявление от лицето.

Според чл. 168, т. 2 от ДОПК един от начините на погасяване на публичните задължения е чрез прихващане. Подлежащите на прихващане суми са посочени в чл. 128, ал. 1 от ДОПК и това са недължимо платените или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите /НАП/. В същата разпоредба е постановено, че те се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП, а процедурата за прихващане е регламентирана в чл. 129 от кодекса. За да се извърши прихващане на надвнесените суми за данък със задължения по ДОО и ЗО през 2017 г. е необходимо задълженото лице да подаде писмено искане по образец като се посочи вида и сумите

на задълженията, които иска да бъдат прихванати от надвнесения корпоративен данък.

Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго /чл. 129, ал. 1 от ДОПК/. Вземанията на задължените лица от държавата по своята същност представляват частноправни вземания, поради което за тях е приложим Законът за задълженията и договорите /ЗЗД/. Погасяването на частноправните вземания, съгласно чл. 110 от ЗЗД, става с изтичане на 5-годишна давност, от деня в който вземането е станало изискуемо. Давността, която е уредена в ЗЗД, е различна от тази, регламентирана в чл. 129 от ДОПК.

Друга възможност при надвесен корпоративен данък за задълженото лице е да попълни ред 19 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и по този начин да поиска възстановяване на надвнесения данък, без да подава писмено искане по чл. 129 от ДОПК.

В заключение Ви уведомявам, че надвнесеният корпоративен данък за 2016 г. може да се използва за покриване на други данъчни задължения, когато е попълнен ред 18.2 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО, без да е необходимо подаване на документи. Същият може да бъде възстановен при попълване на ред 19 от ГДД като това следва да се отбележи в съответната клетка. За да бъде извършено прихващане на задължение за ДОО и ЗО с надвнесен корпоративен данък е необходимо да се подаде искане от задълженото лице по реда на чл. 129 от ДОПК.

Автор: admin

accounting progress