РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-182 от 29.06.2017 г. относно право на данъчен кредит при грешно третирана доставка

Право на данъчен кредит при грешно третирана доставка може да се извърши и след изтичането на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, ако в рамките на същия срок получателят по доставката е отразил некоректно издадената фактура в дневника за покупки. В този случай, срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС ще се смята спазен от правоимащото лице, което ще го упражни въз основа на коректно издадения данъчен документ. След 12 месечен срок , ако не е ползван данъчния кредит, погрешно издаденият документ в срока по чл 72 ал 1 от ЗДДС, може да се предяви, ако грешката не е измама.

чл. 72, aл. 1 ЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: През м.11.2014 г. и през м.02.2016 г. са закупени поземлени имоти за строеж. Доставката е третирана от доставчика като освободена. Документите, издадени от доставчика са включени в дневниците за покупки, като е спазен срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС. През 2017 г. е установено грешно данъчно третиране на доставката на земя за строеж и доставчикът ще издаде документи, с които ще коригира сделката от освободена на облагаема и ще начисли ДДС.
Поставен е следния въпрос: Допустимо ли е упражняването на право на данъчен кредит при корекция на грешно данъчно третиране на сделката, след изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС?
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
В случаите, когато е налице грешно данъчно третиране, следва да се коригира грешно издаденият документ, като се издаде коректен документ.
Когато се установи, че има грешно данъчно третиране на доставката като освободена по Гл.Четвърта от ЗДДС, следва да се приеме, че корекцията може да се извърши и след изтичането на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, ако в рамките на същия срок получателят по доставката е отразил некоректно издадената фактура в дневника за покупки. В този случай, срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС ще се смята спазен от правоимащото лице, което ще го упражни въз основа на коректно издадения данъчен документ.
В случаите, когато получател по една доставка не е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит съгласно изискванията на закона поради грешно данъчно третиране на доставката, в резултат на което данъчно задълженото лице не разполага с коректна фактура с начислен данък, наличието на което е основна предпоставка за упражняването му, срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит следва да се смята за спазен, независимо от обстоятелството, че коректния данъчен документ е издаден след изтичане на 12 месечния срок, предвид факта, че получателят е отразил погрешно издаденият документ в рамките на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.
Независимо от горното, право на данъчен кредит на лицето може да бъде отказано, ако въз основа на обективни данни се установи участие в измама.

Автор: admin

accounting progress