РАЗЯСНЕНИЕ № 24-28-2029 от 17.10.2017 г. относно приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

ДОПК, частен съдебен изпълнител

чл. 74 ДОПК

Имат ли право служителите на НАП да предоставят данъчна и осигурителна информация във връзка с искане на частен съдебен изпълнител, депозирано от помощник-частен съдебен изпълнител?

Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от ДОПК данни, представляващи данъчна и осигурителна информация, се предоставят само по писмено искане на съдебни изпълнители – във връзка с образувано пред тях дело. Същевременно, съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), помощник-частният съдебен изпълнител може да извършва съгласно указанията на частния съдебен изпълнител всички действия от неговата компетентност. Отношенията между частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител се уреждат с договор. Съгласно ал. 2 от горецитираната разпоредба, помощник-частният съдебен изпълнител използва служебния архив и печата на частния съдебен изпълнител, като прибавя към подписа си допълнението „помощник“. За вредите от неизпълнение на задълженията на помощник-частния съдебен изпълнител, частният съдебен изпълнител отговаря солидарно с него. Доколкото липсват особени правила, за помощник-частния съдебен изпълнител се прилагат правилата за частния съдебен изпълнител. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЧСИ в Камарата се води регистър на частните съдебни изпълнители, като в него се вписват частните съдебни изпълнители, помощник-частните съдебни изпълнители и обстоятелства, свързани с тях.

 

Видно от гореизложеното ЗЧСИ приравнява правомощията на частния съдебен изпълнител с тези на помощник-частните съдебни изпълнители, които разполагат с право да извършват всички възложени им с договор действия от компетентността на частния съдебен изпълнител. Следва да се отбележи, че за целите на изпълнителното производство по реда на Гражданския процесуален кодекс, помощник-частният съдебен изпълнител разполага с еднакви с частния съдебен изпълнител правомощия по обезпечаване и принудително събиране на дълговете на взискателя.

Що се отнася до обхвата на лицата, имащи право на достъп до данъчна и осигурителна информация по чл. 74, ал. 1, т. 4 от ДОПК следва да се отбележи, че разпоредбата борави с понятието съдебни изпълнители, което следва да се тълкува разширително и обхваща както държавните съдебни изпълнители, така и частните съдебни изпълнители и техните помощници. След като законодателят е приравнил правомощията на частния съдебен изпълнител с тези на помощник-частния съдебен изпълнител в пълен обем, то на това основание помощник-частният съдебен изпълнител разполага и със съответното право на достъп до цялата документация по изпълнителното дело, както и до инструментариума за нейното събиране, съответно има право на достъп до информацията, която е достъпна за частния съдебен изпълнител.

В заключение следва да се отбележи, че предоставянето на данъчна и осигурителна информация на помощник-частен съдебен изпълнител е допустимо и е в съответствие с разпоредбите на ДОПК и ЗЧСИ.

 

Автор: admin

accounting progress