РАЗЯСНЕНИЕ № 3-369 от 15.02.2018 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност във връзка с подаване на данни за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална памет

 

Как да става заприхождаването в деня на доставката на горивото, както и в следващите дни, без да се нарушава разпоредбата на чл. 118, ал. 10 от ЗДДС?

 

В чл. 118, ал. 8 от ЗДДС е регламентирано, че данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4 от посочената норма, а именно по реда на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

 

На основание чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице е доставчик/получател по доставка на течни горива, същото е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/ получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата по електронен път с квалифициран електронен подпис. Данни по ал. 10 обаче не се подават от получателя за доставки, които е отчел като получени чрез електронната си система с фискална памет (чл. 118, ал. 11, т. 3 от ЗДДС).

 

Същевременно, в чл. 59а, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ изрично е регламентирано, че лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 от ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) – приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) – приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва чрез баркод четец.

 

Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС (чл. 59б, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ). Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни.

 

Ведомствените обекти, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП. Лицата, които имат монтирани ЕСФП в такива обекти не подават данните по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС през портала на НАП.

 

В Приложение № 1 „Функционални изисквания“, IIIб. „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“ е посочено, че ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава както данните от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система), така и данните за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка са данните от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система) и данните за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.

 

В случая е важно да се отбележи, че по силата на чл. 59а, ал. 3 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г., лице получател по доставка на течни горива:

 

  1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;

 

  1. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;

 

  1. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;

 

  1. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.

 

Видно от изложената нормативна уредба е, че ако камионът (цистерната) е разтоварил горивото в рамките на 24 часа, не следва да се подава ЕДД за престой.

 

ЕДД за престой се подава, когато горивото престоява на място за повече от 24 часа без разтоварване. В този случай ЕДД се подава от настоящия собственик на горивото. В документа се посочва остатъчното количество, а не количеството в е-АДД, т. е. посочва се реалното налично количество гориво в превозното средство.

 

В конкретния случай съгласно изложената фактическа обстановка при закупуване на гориво, поради невъзможност за разтоварване в деня на покупката във ведомствената бензиностанция, същото престоява в камиона повече от 24 часа. След извършена служебна проверка в системата „Контрол на горивата“ се установи, че от страна на дружеството, освен ЕДД за престой на горивото, се подава и ЕДП за цялото количество гориво по доставката. Подаването на ЕДП в този случай е неправилно и води до отразяване на данни в системата, които не съответстват на фактическото положение, т. е. на реално полученото гориво от дружеството по дадената доставка.

 

Автор: admin

accounting progress