РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-17 от 22.01.2018 г. относно подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО

Дружество извършва таксиметров превоз на пътници. Същото няма други дейности освен посочената. Предприятието иска да подаде годишна данъчна декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО, независимо че няма такова задължение.

 

Зададените въпроси са следните:

 

  1. Правилно ли е да се попълни декларация обр. 1010 като в Част V на ред 4 се посочи общо приходи и на ред 5 общо разходи?

 

  1. Следва ли дружеството да подава други декларации/документи свързани с дейността му във връзка с годишното приключване за 2017 г.?

 

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразявам следното становище:

 

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) дейността на местните юридически лица по таксиметров превоз на пътници се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За всички останали дейности тези лица се облагат по реда на ЗКПО.

 

В разпоредбата на чл. 61у, ал. 3 от ЗМДТ е постановено, че данъчно задължени лица за данъка върху таксиметров превоз на пътници са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози (ЗАвП). На основание ал. 1 на чл. 61у от ЗМДТ тези лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници, а съгласно ал. 2 на чл. 61у за всички останали дейности посочените лица се облагат по реда на ЗКПО.

 

От цитираните разпоредби следва, че дейността по таксиметров превоз на пътници, извършвана от 01.01.2017 г., не подлежи на облагане с корпоративен данък, а се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ.

 

На основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък подават тези данъчно задължени лица, които се облагат с корпоративен данък. Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане само с данък за дейността, посочена в чл. 5, ал. 5 от закона. Това са лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници. Съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

 

В годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО обр. 1010, Част V на редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи/разходи от дейности, подлежащи на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ. Такъв подход е необходим, когато дружеството извършва и дейност, подлежаща на облагане с корпоративен данък, а не само с алтернативен данък. Попълването на декларацията изисква на предходните редове да се посочат всички приходи и разходи на дружеството, а сумите на ред 4 и 5 ще намалят общия размер. При положение, че дружеството отчита само приходи и разходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, в годишната данъчна декларация няма да има данъчен резултат и ще се впише нула.

 

На основание изложеното дотук е ясно, че съгласно нормативните актове, свързани с облагането само на дейност таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ не се изисква подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

 

В данъчния закон не се съдържат методологични разяснения за попълването на годишна данъчна декларация. Поради това обстоятелство, правилното попълване на годишна данъчна декларация може да бъде проверено като се използва предоставената възможност на ел.адрес на НАП http://nap.bg/ чрез попълване на декларация с БАРКОД, при спазване на указанието за попълването ?.

 

Лицата, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация, защото се облагат само с данък върху таксиметров превоз на пътници, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2017 г. съгласно чл. 20, ал. 5, във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността за 2017 г. се подава единствено в НСИ на електронен адрес на посочените институции.

Автор: admin

accounting progress