Архив на категория: НОИ

НОИ

РАЗЯСНЕНИЕ от 05.01.2017 г. относно ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

чл. 18 ЗДДФЛ,

чл. 23 ЗДДФЛ,

чл. 49 ЗДДФЛ

Съгласно изложеното в запитването физическото лице е служител на …… ООД. Същият е с 58% трайно намалена работоспособност (ТНР) съгласно решение на ТЕЛК ЕР № 0099/08.01.2016 г. със срок на определения % ТНР 01.01.2017 г. На лицето е издадено ново решение на ТЕЛК ЕР № 0036/04.01.2017 г., като с него е определена 48% ТНР със срок 01.01.2020 г. за 3 години.

С оглед на това, че срокът на ЕР на ТЕЛК изтича на 01.01.2017 г., са поставени въпроси във връзка с правото на лицето да ползва данъчно облекчение по чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ за 2017 г.

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм., ДВ, бр. 98/2016 г.) изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

При авансово облагане на доходите от трудово правоотношение на лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението /чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.

За да ползва данъчното облекчение лицето следва да разполага с валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. За да е валидно експертното решение, то следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т. е. решението да е влязло в сила и да не е изтекъл срокът на определената с него ТНР, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.

Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3 се определят с наредба на Министерския съвет (чл. 101, ал. 7 от Закон за здравето (ЗЗ)). В случая това е Наредба за медицинската експертиза (ДВ, бр. 36/2011 г. посл. изм., ДВ, бр. 17 от март 2016 г.). Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 3 от същата експертизата за трайно намалена работоспособност включва определяне срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност. В чл. 69, ал. 2 от наредбата е предвидено, че крайната дата на срока на инвалидизиране е 1-во число на месеца, през който е било извършено освидетелстването.

Предвид изложеното при условие, че срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на съответната данъчна година, лицето ще има право на данъчно облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ. В настоящия случай датата, на която изтича определеният срок на инвалидност е 01.01.2017 г., поради което за 2017 г. лицето ще има право на данъчното облекчение при определяне на годишната данъчна основа.

При авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения данъчното облекчение може да се ползва и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Следователно в случая лицето ще може да ползва данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ само за месец януари 2017 г., тъй като срокът изтича на 01.01.2017 г.

Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3 и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

При годишното преизчисляване на получения доход и определяне на годишния размер на данъка от работодателя следва да се вземе предвид облекчението на чл. 18, ал. 1 от същия закон в пълен размер, т. е. намаление на годишната данъчна основа със 7920 лв.

На основание чл. 49, ал. 4, т. 1 и т. 8 от ЗДДФЛ, за да ползва данъчното облекчение работникът/служителят следва да предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:

– копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 18;

– писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация (ГДД, нова – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания от работника/служителя през годината данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето (чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ).

По силата на ал. 7 от същия член, възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или други лица.

В случай, че лицето декларира пред работодателя по основно трудово правоотношение, че за данъчната 2017 г. ще подава ГДД, то следва да се има предвид, че с изменението на ЗДДФЛ, прието с ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., към чл. 23 са създадени нови ал. 2 и 3, като съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчните облекчения се ползват при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

По силата на чл. 23, ал. 3 от ЗДДФЛ документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9 не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г ЗДДФЛ са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4.

Eлектронни услуги на НОИ

noiОще шест електронни услуги на НОИ вече са достъпни с ПИК на НАП

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Национална агенция за приходите (НАП). От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с ПИК на НАП до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на института.

Потребителите вече могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна иСправката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.

Интегрирана с идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и възможността за „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“. Проследяването на решения по жалби срещу административни актове на НОИ също е достъпно по този начин.

Всички електронни услуги на НОИ, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП. Предстои списъкът им да бъде разширен и с други он-лайн справки.

Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2015 г.

Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2015 г.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2015 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Услуги, предоставяни от НОИ

НОИ стартира две нови е-услуги за пенсионерите eservices

„Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“ е административна услуга, която облекчава всички лица, получаващи пенсия по българското законодателство и желаeщи да сменят адреса, на който я получават в България или в чужбина.  Електронното заявление се подава през сайта на НОИ в рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги” – „Европейски регламенти и международни договори“.

Втората електронна услугата е „Заявление за спиране на пенсия“, която също попада в списъка на административните услуги на НОИ. Тя е насочена към всички лица, които по собствено волеизявление желаят спиране на пенсията/ите и добавката/те към нея. За живеещите на територията на страната компетентният орган е съответното териториално поделение на НОИ, а за лица с постоянен адрес в чужбина – дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в Централно управление.

При подаване на електронно заявление за съответната услуга то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе Персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.

Новите електронни услуги са достъпни чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика “Е-услуги”, раздел “Административни услуги”. И за двете не се дължат такси.